PoI Logo
<< Back to story

Intakegesprek - sessieresultaat

Op 18 maart 2020 spraken wij telefonisch voor een Screening, de heer J. K, [geredigeerd voor privacy]

Reden van komst

Cliënt rapporteert de volgende klachten: somberheid, verminderde motivatie, weinig plezier in dingen, passiviteit, moeite met helder denken (bijvoorbeeld het uitdenken van de stappen die nodig zijn om een taak voor het werk te voltooien), slecht eten (afwisselend niet eten en snacken), constante vermoeidheid en sociale angst.

Cliënt geeft aan de sociale angst al vrijwel zijn gehele leven te herkennen. Hij beschrijft dit zelf als moeite met de sociale communicatie. Wanneer hij bepaalde confrontaties aangaat, zoals het bellen voor informatie of om iets te zeggen, merkt hij op irrationele angst te krijgen. Hij kan dan ofwel de interactie vermijden of hij ervaart een soort “mentale blokkade”. Cliënt geeft aan zowel angst te ervaren voor een negatief oordeel/afwijzing van anderen als te twijfelen over zichzelf of bepaalde sociale interactie hem lukt. Hij geeft aan een erg negatief zelfbeeld te hebben. Bij navraag geeft cliënt aan soms moeite te hebben met het interpreteren van andermans gezichtsuitdrukking of het begrijpen van wat een ander wil. Cliënt weet niet precies waar de angst voor bepaalde sociale interacties door is ontstaan. De angst zou niet heel veel verschillen afhankelijk van het contact (vrienden/familie/collega’s/onbekenden), alhoewel cliënt aangeeft soms wel wat makkelijker contact met zijn vrienden te maken. Dit zou volgens cliënt ook kunnen komen door de alcohol die zij dan nuttigen.

De somberheidsklachten herkent cliënt nu sinds minstens begin 2018. Cliënt geeft aan dat een auto-ongeluk in januari 2018 de meest significante gebeurtenis was van de afgelopen jaren die mede de somberheid versterken. Cliënt heeft hier geen herbelevingen aan. Bijkomend werkte cliënt toen bij een bedrijf met financiële problemen, waardoor hij een half jaar niet werd uitbetaald. Hiervoor loopt nog steeds een rechtszaak om zijn salarissen uitbetaald te krijgen.

Cliënt geeft aan midden 2018 een moment van zelfreflectie te hebben gehad toen hij verbleef bij Taizé, een katholieke gemeenschap in Frankrijk voor jongeren. Door middel van onderzoek doen en zelftesten kwam cliënt toen erop uit dat hij dacht last te hebben van een sociale angststoornis en dysthymie. Tevens heeft hij een zelftest voor autisme gedaan, hieruit kwam op internet geen vermoeden van autisme, maar cliënt twijfelde over de uitslag.

Cliënt heeft niet eerder last gehad van psychische klachten en nooit hulp ontvangen voor zijn klachten. Om de huidige klachten te verminderen heeft cliënt vooral veel onderzoek gedaan, maar nog niet iets gevonden wat hem kan helpen.

Ten gevolge van de klachten functioneert cliënt niet meer zoals voorheen. Alhoewel het hem nog lukt om 40 uur als programmeur te werken, merkt hij dat hij vaker afgeleid is en moeite heeft om logisch te denken. Daarnaast is hij passiever geworden: hobby’s, sport en sociale contacten zijn verminderd. Waar cliënt voorheen veel deed in zijn vrije tijd met programmeren en muziek, is hij momenteel vooral video’s aan het kijken of op het internet. Cliënt is actief in een kerkgemeenschap, maar geeft aan dat hij hier vooral wat uithaalt op het gebied van communicatie met anderen en het niet zozeer ziet als een spirituele ingeving.

De familie van cliënt heeft, voor zover hij weet, een blanco psychiatrische voorgeschiedenis.

Hulpvraag van cliënt is: “de neerwaartse spiraal van negatieve symptomen wegwerken en zelfverzekerder worden in sociale communicatie”.

Speciële Anamnese

Depressieve kenmerken, namelijk somberheid, afgenomen belangstelling en een afgenomen activiteitenniveau, zijn in symptomatische toestand vrijwel de gehele dag, bijna iedere dag en in een periode van minimaal twee weken aanwezig, zodat van een depressie sprake is. Er is tevens sprake van een dysthyme stoornis (depressieve symptomen bestaan in mildere mate al langer dan twee jaar).

Er is sprake van een duidelijke en aanhoudende angst voor situaties waarin cliënt sociaal moet functioneren en iets moet presteren en waarbij cliënt blootgesteld wordt aan onbekenden en een mogelijk kritische beoordeling door anderen. Cliënt vermijdt deze situatie(s) of doorstaat ze met veel angst.

Status Praesens

Cliënt is een 21-jarige man. Cliënt reageert vriendelijk en coöperatief op de vragen van de onderzoeker. Cliënt maakt gemakkelijk contact en presenteert de klachten op een adequate manier. De stemming is gedrukt en de affectmodulatie adequaat. Het activiteitenniveau is verlaagd evenals het interesseniveau.

Ernst van de klachten volgens vragenlijsten

Met betrekking tot het algehele niveau van psychisch dan wel lichamelijk disfunctioneren over de recente tijdsperiode scoort cliënt op de SQ 48 vragenlijst in totaal 71, hetgeen in vergelijking met de normale populatie een verhoogde score is (de score van de normale bevolking ligt tussen 9 en 29).

De ernst van de depressieve klachten werd bepaald middels de Quick Inventory of Depressive Symptomatology. De totale score bedroeg 15. Dit betekent dat er sprake is van matige depressieve klachten.

Op basis van de ADP-IV, een screeningsvragenlijst voor persoonlijkheidsstoornissen, zijn er aanwijzingen gevonden voor persoonlijkheidspathologie. Volgens de ADP-IV worden lichte aanwijzingen gevonden voor afhankelijke en vermijdende trekken. Cliënt geeft aan de vragenlijst te hebben ingevuld op basis van hoe hij zich de afgelopen paar jaar voelt, waardoor de vragenlijst mogelijk negatiever gekleurd wordt door zijn huidige klachten.

In het interview werden enkele aanwijzingen gezien voor een stoornis binnen het autismespectrum. Op basis van de AQ-10, een screeningslijst voor autisme, zijn hier aanwijzingen voor gevonden. Cliënt scoort 8 punten op deze screener; vanaf een 7 of hoger is er voldoende aanleiding voor een vervolgonderzoek. Het kan zijn dat sociale angstklachten mogelijk beter verklaard worden door een stoornis in het autismespectrum. Mocht behandeling stagneren zal dan ook vervolgonderzoek worden aangeraden.

Huidige medicatie / middelengebruik

Cliënt gebruikt geen medicatie, rookt niet en gebruikt geen drugs. Cliënt drinkt op vrijdag/zaterdagavond zo’n 5 alcoholische consumpties, aan hem is geadviseerd om dit te minderen tijdens de behandeling.

Diagnose volgens DSM-5

296.22 Depressieve stoornis: eenmalige episode - matig
300.4 Persisterende depressieve stoornis (dysthymie): laat begin
300.23 Sociale angststoornis (sociale fobie)

V62.29 Ander probleem verband houdend met werk of werkeloosheid (psychosociale en omgevingsproblemen)

Zorgzwaarte indicatie

De ernst van de problematiek wordt als matig ingeschat. Er lijkt sprake te zijn van een laag risico op suïcide en een laag risico op ernstige conflicten en/of geweldsincidenten. De complexiteit van de problematiek is hoog gezien de comorbiditeit. Wat betreft beloop van de klachten is er sprake van aanhoudende klachten/symptomen die aan de DSM criteria voor de duur van een stoornis voldoen.

Advies behandeling

Wij adviseren een behandeltraject in de specialistische GGZ volgens het depressieprotocol en het sociale angststoornisprotocol. Behandeling zal bestaan uit de volgende onderdelen: psycho-educatie, activatie, exposure/gedragsexperimenten, cognitieve therapie (gericht op depressogene en angstopwekkende gedachten) en zelfbeeldversterkende interventies (bijvoorbeeld positief dagboek). Dit bieden wij graag aan.

Voor de behandeling van [cliënt] in de specialistische GGZ adviseren wij ons interventietraject [geredigeerd]. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen: medische rapportages, procesinformatie, [geredigeerd], een afstemmingsoverleg, een terugvalpreventieplan en een follow up gesprek. Ook kan [instantie] onderdelen flexibel inzetten. Zo kunnen er in plaats van een afstemmingsoverleg gekozen worden voor een extra follow up gesprek. In het door ons geïndiceerde behandeltraject is een afstemmingsoverleg inbegrepen. [geredigeerd]

Prognose klachtenreductie

De prognose ten aanzien van klachtenreductie wordt vooralsnog als gunstig ingeschat.

Interventie

Cliënt wordt uitgenodigd voor behandeling. [geredigeerd]

<< Back to story